Privātuma politika

Personas datu apstrādes noteikumi

1. Šie personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā datu pārzinis nodrošina 2024. gada Latvijas kapitāla tirgus forums, kas notiks 2024. gada 7. februārī “Fantadroms” G. Zemgala gatve 74a, Rīgā (turpmāk – forums), dalībnieku un viesu datu apstrādi, drošību un aizsardzību. Datu pārzinis pasākuma norises nodrošināšanai iesaistījis datu apstrādātājus.

2. Datu pārzinis ir Latvijas Banka, reģistrācijas Nr. 90000158236, juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV–1050, Latvija (turpmāk – banka). Bankas veikto personas datu apstrādi, kas nav reglamentēta šajos noteikumos, nosaka bankas privātuma politika (pieejama šeit: https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade).

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais regulējums

3. Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais regulējums ir:

3.1. nodrošināt foruma dalībnieku reģistrāciju un dalību forumā (apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, amats un pārstāvētās juridiskās personas nosaukums). Personas datu apstrādes tiesiskais regulējums ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts – sabiedrības intereses;

3.2. nodrošināt organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņu ar foruma dalībniekiem (apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds un e-pasta adrese), t. sk. atsauksmju iegūšanu par forumu (novērtējumu). Personas datu apstrādes tiesiskais regulējums ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts – sabiedrības intereses;

3.3. nodrošināt foruma publicitāti un popularizēšanu, sabiedrības informētības veicināšanu, fotografēšanu un video ierakstus foruma laikā, kā arī foto un video materiālu publicēšanu internetā un sociālajos tīklos (apstrādātie dati: vārds, uzvārds, attēls, balss ieraksts un pārstāvētās juridiskās personas nosaukums). Personas datu apstrādes tiesiskais regulējums ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts – sabiedrības intereses.

Personas dati foruma dalībnieku reģistrēšanai

4. Dalībnieks reģistrējas dalībai forumā tīmekļvietnē https://forum.bank.lv/, kur dalībnieks ievada savus personas datus, apstiprinot iepazīšanos ar noteikumiem.

5. Reģistrējoties forumam, dalībnieks sniedz šādus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, amats un pārstāvētās juridiskās personas nosaukums.

6. Dalībniekam ierodoties forumā, viņu identificē pēc vārda un uzvārda un izsniedz viņam ieejas karti.

7. Banka patur sev tiesības ierobežot vai liegt dalību forumā jebkurai personai.

Personas datu vākšanas, uzglabāšanas un dzēšanas termiņš

8. Personas datu vākšana un turpmāka apstrāde notiek https://forum.bank.lv/ no foruma dalībnieka reģistrēšanās brīža līdz 2024. gada 7. martam.

9. Personas dati tiek uzglabāti un apstrādāti vienīgi tiktāl un tikai tādu laikposmu, kas nepieciešams, lai sasniegtu šajos noteikumos izklāstītos mērķus:

9.1. noteikumu 3.1. punktā minētie personas dati – līdz 2033. gada 31. decembrim;

9.2. noteikumu 3.2. punktā minētie personas dati – 30 dienas pēc foruma noslēguma;

9.3. foto un video materiāli saskaņā ar šo noteikumu 3.3. punktu – pastāvīgi (pasākumu arhivēšanas nolūkā).

Foruma dalībnieka piekrišana personas datu apstrādei

10. Iesniedzot savus personas datus, foruma dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem. Dalību forumā nav iespējams nodrošināt bez foruma dalībnieka personas datu apstrādes.

11. Ja foruma dalībnieks nepiekrīt personas datu apstrādei, visi tā iesniegtie personas dati tiks dzēsti, izņemot gadījumus, kad nesamērīgi lielu pūļu dēļ tas nav iespējams (piemēram, ja materiāli jau ir nodrukāti, fotogrāfijas vai audiovizuālie materiāli jau ir publiskoti).

12. Datu pārzinis ir tiesīgs pilnībā vai daļēji izmantot foto vai videoierakstu materiālus jebkādas informācijas sniegšanai par forumu. Foruma dalībnieks ir informēts, ka datu pārzinis brīvi izmantos šīs tiesības pēc saviem ieskatiem un ka datu pārzinis ir tiesīgs arī nodot šīs tiesības trešajām pusēm.

Foruma dalībnieka tiesības

13. Foruma dalībnieks ir tiesīgs:

13.1. jebkurā laikā pieprasīt no datu pārziņa informāciju par foruma dalībnieku saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu;

13.2. sazinoties ar datu pārzini, piekļūt attiecīgajiem datiem un iegūt informāciju, kas noteikta Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantā;

13.3.  pieprasīt datu pārzinim labot, dzēst foruma dalībnieka personas datus vai ierobežot to apstrādi, vai iebilst pret šādu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. un 21. pantu;

13.4. ja foruma dalībnieka sniegtie personas dati mainās, foruma dalībnieks, sazinoties ar datu pārzini, ir tiesīgs pieprasīt savu personas datu labošanu.

Papildinformācija

14. Banka iesaistījusi šādus datu apstrādātājus:

• SIA Audiovisual (reģistrācijas Nr. 40103779266), kura apstrādās personas datus, kas iegūti, filmējot un intervējot foruma dalībniekus;

• SIA LETA (reģistrācijas Nr. 40003229349), kura apstrādās foruma dalībnieku attēlus un tiešraidē translēs forumu (t. i., fotografēs pasākuma norises vietā);

• SIA DIVI Grupa (reģistrācijas Nr. 40003803059), kura uzturēs foruma tīmekļvietni;

• SIA ABC idea (reģistrācijas Nr. 40103285126), kura apstrādās personas datus (vārdu, uzvārdu un iestādes nosaukumu) reģistrācijas karšu drukāšanai.

15. Datu pārzinis veic attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus drošas personas datu apstrādes nodrošināšanai, piemēro atbilstošu drošības politiku un procedūras, lai aizsargātu datus no neatļautas piekļuves, apstrādes vai izpaušanas, pārveides vai iznīcināšanas.

Saziņa un foruma dalībnieka tiesību izlietošanas kārtība

16. Foruma dalībnieks var izlietot savas tiesības, t. sk. tiesības izteikt iebildumus vai uzdot jautājumus datu pārzinim, rakstot bankai uz adresi K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 vai sūtot e-pastu uz: datuaizsardziba@bank.lv.

17. Ja foruma dalībnieka sniegtie personas dati ir mainījušies, foruma dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt savu personas datu labošanu, sazinoties ar datu pārzini.

18. foruma dalībnieks ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Elijas ielā17, Rīgā, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv.

Informācija atjaunināta 10.01.2024.

Latvijas kapitāla tirgus forums

Jaudīgi uzņēmumi, spējīgāka valsts